1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

انواع سردرد

2

ریزش مو

3

سرگیجه

4

سینوزیت

5

درد گونه

6

درد و قفل فک

7

زبان و لثه

8

درد گردن

9

کتف

10

درد شانه

11

درد بازو

12

درد آرنج

13

درد ساعد و مچ

14

درد انگشتان، کف و پشت دست

15

درد سینه و پستان

16

درد شکم و ناف

17

درد آلت تناسلی زن و مرد و واریکوسل

18

درد لگن و کمر

19

بی حسی و درد ران

20

درد زانو

21

درد ساق پا

22

درد مچ پا

23

درد روی پا

24

درد و بی حسی انگشتان و کف پا