Article

سلام بعنوان یک بیننده متون مکتوب را مورد مداقه قرار دادم از اینکه این گروه زحمت میکشند و پاسخ سوال کنندگان را ارائه مینمایند .خود بیش از حد زیبا و جای شکر دارد .
اما یادمان باشد اشکال بزرگ طب نوین که سوغات استعمار انگلیس بخاور میانه است و برای تقلیل عمر ما ممنوعات طب خودشان برای ما مجاز شمرده میشود اینست که انسان را بسان یک ماشین میبیند و قطعه را تعویض میکند مثلا برای رخوت ماهیچه پا پاد جلدی توصیه میکند که بیمار مصرف کند و بدون درد بخوابد وباز فردا درد هست و باز پماد بمالد تادر د محسوس نباشد .ویا برای ترش معده آلومینیم ام جی اس تجویز میکند بخورد تا ترش احساس نشود ویا امپرازول اگر خورد احساس راحتی کند وگر ترک مصرف نماید همان آش و همان کاسه است .طب نوین کاری ندارد که چرا رخوت پا می آید. کاری ندارد که چرا ترش معده می آید !
این ماجرا بسیار خطر ناک ست .
تمام کسانی که امروز دیابت دارند .فشار خو ن دارند .پروستات دارند .سرطان پستان .روده وچه وچه وچه دارند کسانی هستند که طب نوین بابی توجهی علائم آنهارا پوشانیده و اجازه نداده بفهمند که چه خطری آنهارا تهدید میکند .بدن آژیر میکشد طب صهاینه با دارویی آرام کننده آژیر را خاموش میکند .چه بر سر جامعه میاید ؟جمهوری اسلامی را به بیمارستان کشوری تبدیل میکند !
زیاد مذمت تریاک میکنند در مصاحبه ها که مواد مخدر درد را پنهان میکند و علائم را مخفی مینماید و ناگهان معتاد با انبوه بیماریهای پنهان شده مواجه میگردد.
سوال اینست آیا داروهایی که علائم بیماریهای خانمانسوز مثل احساس ترشی درمعده را میپوشاند کمتر از تریاک خطرناکست؟
اشکالی که بنظر میاید اینست برخی نسخه های گیاهی ارائه شده فقط مسکنست و ببیانی جایگزین داروهای شیمیایی است که صد البته عالیست و طبیعیست و اگر بجا تجویز شود بیخطر و در بدن تخریب نخواهد کرد .
اما یادمان باشد که رسالت طب اسلامی ایرانی ورای اینهاست!
رسالت آن سالم سازی جامعه زدودن بیماریها و سالم سازی ماکول و مشروب افراد برای داشتن تن سالم و روح سالم .
نسخه ها اگر ماموریت محو درد را داشتند آیا تکرار افعال طب نوین در مخفی نگهداشتن درد نیست ؟
پس آنچه که مطلوب جامعه ماست ریشه یابی درد ها ست ببیانی دیگر نسخه آرامش بخش بیمار ارائه شود و موکد ا باو تفهیم گردد که این مسکنست و عارضه خود را اگر دنبال نکند فلان عواقب را برای او در بر خواهد داشت .واکمال خدمت به بیمار یکی تسکین فعلی او و تجویز داروی ریشه ای برای درمان تبعات علائم اوست .
مردم باگذشت و مظلوم ایران اولین قربانیان هجوم استعمار انگلیس به طب سنتی و اسلامی اند که امروز باید شاهد کوتاهی عمر دسته گلهای خود و جگر گوشه هایشان باشند .
واقعا این قشر بیچاره ب کجا و به که پناه ببرند ؟
وقتی روغن فاسد اویلا ساخته دست عربستان یهودی از شبکه های صدا و سیما جار زده میشود وطبیب غیر مطلع از عمق فاجعه طرح شوم روغن نباتی موکد ا به بیمار پرهیز از رو غن حیوانی
و مصرف روغن اویلا را توصیه میکند و اورا به قبر و کفن و دفن نزدیک میکند جامعه چه باید بکند ؟
عامل ایجاد چربی خون وقتی بوسیله طبیب و تبلیغات تلویزیونی درمان چربی خون معرفی گردد شما نباید ناظر سکته های انبوه و عمرهای کوتاه باشید ؟
حل این مشکل ابتدا از همین کانالهای ارتباطی و پرسش و پاسخ میسر است تا به تک تک خانواده ها تفهیم گردد و اگر این معضل را بدوش کشندگان رسالت طب اصیل ریشه درمان قلمداد کندد باید شاهد هجمه تمام عیار شبانه روزی به دستهای ناپاک صهاینه پشت پرده غذاهایی فاسد باشیم .

اگر خواهان جامعه ای سالم باعمرهای طبیعی طولانی برای خدمت ب مسلمین بی پناه و آمادگی برای خدمت در حکومت جهانی مهدی موعود عج هستیم
باتشکر از همه دست اندرکاران فداکار طب سنتی و با پوزش از اطاله مکتوب حاضر