نوشته‌ها

درمان بیماری سالک

افتخار 80 ساله سرکوب سالک در کشور ایران .فقط در دوشب !!!!!!!

افتخار 80 ساله سرکوب سالک در کشور ایران .فقط در دو شب !!!!!!! این شعار نیست .خروجی قریب یک قرن تجربه گواهی آنست .رهایی از شر سالک فقط در2شب ######## ######### کلید حل معمای سالک در ایران قریب یک قرن پیش بوسیله بررگ خاندان مرحوم خلد اشیان معلم…